fiske regler

  • Minstemåla er sett for å hindre fiske av umoden fisk.
  • For enkelte artar og i enkelte område er det fritds- og turistfiskarar som står for størstedelen av fangsten.
  • Eg på det sterkaste appellere til folks fornuft og ansvarskjensle, og oppmode alle til å setje for liten fisk ut att i havet.
  • Dette vil på sikt kome alle som fiskar i sjøen til gode.
  • Fiskens lengde måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler.
  • Hummer og sjøkreps måles fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp.
  • For krabbe gjelder størrelsen skallets største bredde.
Arter Sted CM
Kveite
Heile Landet
60 CM
Torsk
Sør får 64°N
40 CM
Torsk
Nord for 64°N
47 CM
Hyse
Sør for 64°N
31 CM
Hyse
Nord for 64°N
44 CM
Sei
Sør for 64°N
45 Cm
Sei
Nord for 64°N
40 CM
Rødspette
Vest for Lindesnes
29 CM
Rødspette
Øst får Lindesnes
27 CM
Krappe
Nord for Roagaland
13 CM
Krabbe
Rogaland til Svenske grensa
11 CM
Hummer
Heile Landet
25 CM
Stort Kamskjel
Heile Landet
10 CM
Sjøkreps
Heile Landet
13 CM
Sjøørret
Nesten heile Landet
35 CM
Sjøørret
Nordland, Troms og Finnmark
30 CM
Laks
Nesten heile Landet
35 CM
Laks
Nordland, Troms og Finnmark
30 CM
sjørøye
Nesten heile Landet
35 CM
sjørøye
Nordland, Troms og Finnmark
30 CM

Rett til å fiske

Det komme ofte nye regler/oppdaterte gamme regler så pass på ar du er oppdatert på dei ny reglane.
Det er DITT ansvar å passe på at du er oppdatert.
 
 

Alle norske statsborgere og personer bosatt i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på 12 nautiske mil.

Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

I henhold til regelverket kan norske fritidsfiskere bare drive fiske med følende redskaper:

· a) Håndsnøre, fiskestang og èn maskindrevet juksa eller dorg,
· b) garn med samlet lengde på inntil 210 meter,

· c) liner med opptil 300 angler og

· d) inntil 20 teiner eller ruser.

Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Dersom det er to eller flere fritidsfiskere ombord i ett fartøy, gjelder redskapsbegrensningen pr. fartøy og ikke pr. person.
Det er ikke tillatt for fritidsfiskere å fiske med trål, snurrevad eller not.

Når hensynet til ressursene tilsier det, kan Fiskedepartementet fastsette strengere bestemmelser. Dette er blant annet gjort i fisket etter rognkjeks i Nord-Norge.